RFID-lösning för pallhantering

Norsk Lastbærer Pool har kontrakt med Lexit Group, Telenor Objects och Hrafn om leverans av RFID-infrastruktur för avläsning och registrering av NLP:s RFID-märkta plastpallar.

Förändrad dynamik i dagligvarulogistiken

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) bildades 2006 och ägs av leverantörer och grossister i norsk dagligvaruhandel (DLF och DMF). NLP organiserar och driver ett retursystem för träpallar, plastpallar och plastbackar mellan parter i dagligvaruhandeln.

Industrin byter nu ut träpallar mot robustare plastpallar utrustade med elektroniska RFID-brickor. Fyra elektroniska brickor med en unik identifierare är integrerade i varje pall. Dessutom går det att lägga till information om pallens innehåll, mottagaradress och ordernummer i varje bricka.

NLP använder den här unika identifieraren för pallar för att kontrollera flödet av pallarna genom sin egen värdekedja. De gör även att deras kunder kan använda informationsnätverket för att förbättra sina interna värdekedjor på ett säkert och effektivt sätt. Nätverkseffekten av en sådan implementering antas bli stor för samtliga parter inom livsmedelsindustrin.

Förverkliga visionen

Det är allmänt känt bland aktörerna inom livsmedelsindustrin att bättre insyn i hela värdekedjan leder till högre kvalitet och gör det möjligt att även hålla nere svinnet. Enstaka pilotprojekt har genomförts i olika delar av värdekedjan, men det har saknats infrastruktur för en omfattande spårning mellan bolagen.

Elektronisk märkning av pallar ger en enda identifierare som alla parter kan använda för att registrera varor in och ut från lagret. Identifieraren (EPC) kan lagras i distribuerade eller centrala databaser för att säkerställa den framtida spårbarheten. Allteftersom fler ställen utrustas med läsare kommer kvaliteten på informationen att öka.

Informationsnätverket som NLP håller på att bygga kan också bistå i näringslivets ambitioner att förbättra den nationella spårbarheten inom livsmedelsindustrin. Det nationella projektet ”eSporing” är ett samarbete mellan norska myndigheter och aktörer inom livsmedelsindustrin. Projektet har som ambition att utveckla och införa en nationell elektronisk infrastruktur för spårning av hela näringskedjan under andra kvartalet 2011.

För att kunna lansera lösningen har NLP valt ut en grupp bestående av Lexit Group Norge AS, som levererar utrustning och professionella tjänster, tjänsteleverantören Telenor Objects AS och Hrafn AS, som är specialist på elektronisk kommunikation.

Lexit Group är huvudleverantör till NLP. Telenor Objects ska leverera tjänster för datainsamling, kö, lagring, vidaresändning och drift. Hrafn ska leda projektet och har också ansvaret för kunskapsöverföring samt för att lösningen implementeras enligt GS1-standarden EPC Global EPCIS.