Moderna plockningslösningar ser till att det finns mat på borden

Norge största grossist ASKO är beroende av moderna IKT-system för att överleva på en konkurrensutsatt marknad. Verksamheten, som levererar dagligvaror till NorgesGruppens kedjor, har i flera år använt teknik- och varuplockningslösningar från Lexit Group Norge med stor framgång.

– Vi hade aldrig varit där vi är i dag om vi inte hade använt oss av deras system, säger i Tommy Strøm hos grossisten.

Det råder det inga tvivel om. Det går verkligen bra för ASKO ØST. 2013 hade företaget en omsättning på 47 miljarder kronor. ASKO är också en viktig leverantör till storhushålls- och tjänstehandelsmarknaden. Landets största handelsföretag, NorgesGruppen, hade en omsättning på över 67 miljarder kronor förra året. Genom dagligvarukedjorna Kiwi, Meny och Spar hade koncernen en marknadsandel på 39,3 procent inom dagligvaruhandeln 2013.

– Den här procentandelen ökar stadigt, säger Strøm.

ASKO:s största lager ligger i Vestby. Dessutom finns det 13 regionlager över hela landet.

– Vestby är vår starkast växande enhet inom produktion, logistik och transport, säger Strøm. Han berättar att lagret har 42 truckterminaler och över 300 handterminaler från Lexit.

– I hela landet har vi 350 truckterminaler och flera tusen handterminaler.

Enorm teknisk utveckling

Strøm har arbetat för ASKO i över 20 år med IT som specialområde. Han har upplevt en enorm teknisk utveckling från manuell varuplockning till röstbaserad plockning och användning av avancerade hand- och truckterminaler och etikettskrivare.

– Vi har gått från mer eller mindre ”stenåldersverktyg” till moderna logistik- och transportsystem. Det har ökad lagereffektiviteten i samtliga led. I början av 1990-talet ingick vi i Torgersen Engros. På den tiden var varuplockningen på lagret 800 miljoner kronor om året med 100 medarbetare. I dag är varuplockningen för ASKO ØST 11 miljarder kronor om året med ungefär lika stor personal som under Torgersen-tiden. En viktig orsak till detta är användningen av marknadens bästa IKT-system, som bland annat lösningarna från Lexit, betonar han.

I dag är varuplockningen för ASKO 12 miljarder kronor om året med ungefär lika stor personal som under Torgersen-tiden. En viktig orsak till detta är användningen av marknadens bästa IKT-system, som bland annat lösningarna från Lexit, säger IT-ansvarige Tommy Strøm på ASKO ØST i Vestby (till höger) tillsammans med affärsutvecklare Svein Degenes Lauritsen (till vänster) i Lexit Group Norway AS.

Välfungerande IKT-system

ASKO har i alla år använt produktionssystemet IMI (institutet för matematik och information).

– Sedan mitten av 1990-talet har vi haft ett nära samarbete med Lexit. De är vår viktigaste samarbetspartner inom varuplockningsteknik, som omfattar handterminaler, truckterminaler och etikettskrivare. Vi har investerat flera miljoner kronor i sådan utrustning för att betjäna våra kunder på optimalt sätt.

Truckterminalerna från Lexit har integrerad skanner och knappsats som är monterade i truckens körriktning. En fjärransluten skanner med en räckvidd på 3–5 meter underlättar hämtning av pallar på lagret och i uppställningsområden.

– Truck- och handterminaler följer operativsystemet Windows. De hanterar sammanställningsuppgifter, nedplockning och inkörning på lager. Informationen från truck- och handterminalerna överförs elektroniskt till IMI så att serviceavdelningen får omedelbar information om plockstatus eller varuinkörning, säger Strøm.

Handterminalerna används av ASKO:s lageroperatörer.

– De inhämtar information om varuförflyttning, letar efter lediga plockplatser och kan använda terminalerna för inventering. De kan också kontrollera varulinan beträffande stötar och plockningsplatser, säger Strøm. Han berättar också att varuplockning sker med röstigenkänning (Pick-by-Voice).

– När operatörerna har avslutat sina plockningsuppgifter får de automatiskt en utskrift från fördefinierade skrivare som är utplacerade runtom i lagret. På så sätt får de en komplett översikt över hur många etiketter som behövs för varje pall.

Etikettskrivarna från Lexit används på ytterförpackningar och distributionsförpackningar (D-pack) och för mindre varor. Färdiginplastade pallar märks med etikettskrivare som också används för hyllmarkering.

– Vi är helt beroende av etikettskrivare i våra logistik- och transportuppgifter, säger Strøm.

För övrigt använder 200 av ASKO ØSTs lastbilsförare handterminaler för att registrera varuleveranser.

Övergångsfas

Vid årsskiftet 2013/2014 fick ASKO nya terminaler, skannrar, tangentbord, monteringskonsoler och adapterkablar för montering på truck.

– Distributionen är nu i full gång, säger Strøm. Han berättar att Microsoft har sagt upp supportavtalet för XP.

– Nu övergår vi till Windows 7 på våra terminaler.

Handterminalerna för ASKO ØST utsätts för en tuff behandling. Ibland åker de i betonggolvet eller blir överkörda av truckar. När det händer måste de antingen repareras eller bytas ut.

– Tekniska problem eller driftstopp i utrustning kan få allvarliga konsekvenser för oss. Varje vecka omsätter vi 250 miljoner kronor. Ett driftstopp på några få timmar kan kosta oss flera miljoner kronor. Utrustningen från Lexit är avgörande för att avbrottstid ska kunna undvikas. Vi har därför tecknat ett heltäckande maskinparksavtal som omfattar skador på terminaler och etikettskrivare.

– För att undvika driftstopp måste ASKO ha driftsäker och robust utrustning som tål tuffa påfrestningar. För att försäkra sig om detta har ASKO en egen terminalpool. Handterminaler tar normalt 3–5 dagar att reparera medan truckterminaler tar något längre tid, säger affärsutvecklare Svein Degenes Lauritsen på Lexit Group Norge AS. Han berättar att Lexit har ett buffertlager med låneterminaler och nödvändig reservutrustning för att försäkra kunderna mot oförutsedda händelser.

Ledningsansvar

ASKO befinner sig i ständig utveckling. På frågan om hur viktigt det är att förankra IT hos ledningen i bolaget svarar Strøm: ”Helt avgörande.”

– Utan deras engagemang hade vi aldrig varit där vi är i dag. De flesta av våra konkurrenter använder samma produktionssystem med truck- och handterminaler och etikettskrivare. Vår styrka är att vi med Lexit har lösningarna anpassade efter våra behov från dag ett. Effektiv lagerplockning och rätt utnyttjande av truckar och lastbilar är också viktigt för att nå våra ambitiösa miljömål, avslutar Strøm.